جمع کردن موارد ضبط شده

این جلسه در حال حاضر هیچ ضبطی ندارد.