آموزش مربیان پک سبز IMATHS

نام و نام خانوادگی: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این جلسه در حال حاضر هیچ ضبطی ندارد. جلسات در حال ضبط توضیحات تاریخ لینک آموزش مربیان پک سبز IMATHS آموزش مربیان پک سبز IMATHS 12 تیر 1401 Presentation آموزش مربیان پک سبز IMATHS آموزش مربیان پک سبز IMATHS 13 تیر 1401 Presentation آموزش […]

آموزش مربیان پک قرمز IMATHS

نام و نام خانوادگی: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این جلسه در حال حاضر هیچ ضبطی ندارد. جلسات در حال ضبط توضیحات تاریخ لینک آموزش مربیان پک قرمز IMATHS آموزش مربیان پک قرمز IMATHS 30 تیر 1401 Presentation آموزش مربیان پک قرمز IMATHS آموزش مربیان پک قرمز IMATHS 2 مرداد 1401 Presentation آموزش […]

آموزش مربیان پک آبی IMATHS

نام و نام خانوادگی: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این جلسه در حال حاضر هیچ ضبطی ندارد. جلسات در حال ضبط توضیحات تاریخ لینک آموزش مربیان پک آبی IMATHS آموزش مربیان پک آبی IMATHS 26 خرداد 1401 Presentation آموزش مربیان پک آبی IMATHS آموزش مربیان پک آبی IMATHS 25 خرداد 1401 Presentation آموزش […]